Skip to main content

Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

www.3gsound.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ιστότοπος www.3gsound.gr, δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΕΞΙΟΥ Α. ΚΟΥΝΕΛΗΣ Γ. – ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛ. Ο.Ε» και το διακριτικό τίτλο «3G SOUND» που εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Χαλκίδος αρ. 5 (Τ.Κ 141 23), με Α.Φ.Μ. 998200909/Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 008191701000, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 210-2837312.

 Ο επισκέπτης - χρήστης των σελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου www.3gsound.gr  (εφεξής «Δικτύου» ή/και «Δικτυακού Τόπου») παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο Δίκτυο. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτύου. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου του Δικτύου. Ο επισκέπτης - χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της επίσκεψης - χρήσης του Δικτύου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη - χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Ο δικτυακός τόπος www.3gsound.gr προσφέρει στους επισκέπτες του ένα ευρύ πακέτο υπηρεσιών, επιλογών, υλικών, πηγών κλπ. Στις σελίδες του περιλαμβάνονται και διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Το Δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει και νέες υπηρεσίες για κάθε επισκέπτη που επιθυμεί να κάνει χρήση των σελίδων. Δεν ευθύνεται όμως για οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση θα έχει ο επισκέπτης – χρήστης από τρίτους (π.χ παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Επίσης ο επισκέπτης – χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου.

I.ΠΡΟΣΒΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Εφόσον ο επισκέπτης - χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσίες του ιστότοπου, συμφωνεί να: [α] παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον δικτυακό τόπο στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/ υπηρεσίες του και [β] διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Η αίτηση που θα υποβληθεί από τον επισκέπτη, θα πρέπει να περιλαμβάνει όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, επάγγελμα και e-mail επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου. Ο επισκέπτης – χρήστης, με την υποβολή της αίτησης, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους γενικούς όρους χρήσης του δικτυακού τόπου. Με την αποστολή από τον δικτυακό τόπο των κωδικών πρόσβασης, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής και ο επισκέπτης - χρήστης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης και γνωρίζει αυτούς. Ο επισκέπτης – χρήστης παρακαλείται να ενημερώνει τον ιστότοπο στην περίπτωση που οι προσωπικές πληροφορίες που τον αφορούν χρήζουν διόρθωσης ή επικαιροποίησης.

Μόλις ο επισκέπτης – χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορισθεί, θα παραλαμβάνει την επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (username) που αυτός θα έχει επιλέξει. Ο επισκέπτης – χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις του διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα το λογαριασμό του (user account).

Έτσι, ο επισκέπτης – χρήστη και πλέον μέλος του δικτυακού τόπου, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις, παραλείψεις, ενέργειες, περιεχόμενα, κείμενα, εικόνες, ήχους κλπ που θα προέρχονται από τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήσης που θα έχει επιλέξει. Για οτιδήποτε αναρτάται, δημοσιεύεται και γενικά καθίσταται γνωστό σε τρίτους δια των υπηρεσιών μας από τον επισκέπτη – χρήστη – μέλος του δικτυακού τόπου, ο τελευταίος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οιουδήποτε τυχόν θιγόμενου φυσικού ή/και νομικού προσώπου ή/και Αρχής, καθώς οποιαδήποτε ανάρτηση, δημοσίευση ή γνωστοποίηση του εν λόγω χρήστη – μέλους επιφέρει έννομες συνέπειες (αποκατάσταση περιουσιακής ζημίας, ηθικής βλάβης λόγω προσβολής της προσωπικότητας, της τιμής και της υπόληψης του δικτυακού τόπου ή/και τρίτων προσώπων από ψευδείς και δυσφημιστικές δηλώσεις - προβολές, λόγω παραβίασης προσωπικών δεδομένων ή/και γενικά της ισχύουσας και εφαρμοστέας νομοθεσίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο).

Οι επισκέπτες – χρήστες – μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τον δικτυακό τόπο για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι χρήστες – μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης από κάθε συσκευή (Log Out). Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών – μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Αν ο δικτυακός τόπος πληροφορηθεί καθοιονδήποτε τρόπο την ύπαρξη περιεχομένου που προσβάλλει την προσωπικότητα, την τιμή, ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου προσώπου και κατά την κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

[α] άμεση διαγραφή του συγκεκριμένου περιεχομένου,

[β] διακοπή της λειτουργίας του λογαριασμού του χρήστη – μέλους και

[γ] λήψη του πλέον πρόσφορου νομικού μέσου για την αποτροπή συγκεκριμένης πράξης στο παρόν ή/και στο μέλλον και της εξ΄ αυτού του λόγου πρόκλησης ζημίας σε τρίτους.

II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ- ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Οι επισκέπτες – χρήστες – μέλη του δικτυακού τόπου, συμμορφούμενοι προς την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή εφαρμοστέα νομοθεσία, ως και τις συναφείς διεθνείς συμβάσεις, οφείλουν να απέχουν από τις κατωτέρω πράξεις:

[α] ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα και προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία, προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν, περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

[β] Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.

[γ] Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη – μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη – μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

[δ] Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών – μελών, με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του ιστότοπου.

[ε] Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

[στ] Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του ιστότοπου, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

[ζ] Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του ιστότοπου.

[η] Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών – μελών).

Ο χρήστης – μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι ο δικτυακός τόπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης / δημοσίευσης, μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω την υπηρεσιών του. Επίσης, ο δικτυακός τόπος και οι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Ο χρήστης που προβεί στην οποιαδήποτε πράξη παραβίασης κατά τα ανωτέρω, αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο δίκτυο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών, ενώ αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τον δικτυακό τόπο και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του ιστότοπου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης –μέλος του δικτυακού τόπου αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα να διακόπτεται η χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης (password), εάν ο χρήστης – μέλος προβεί έστω και σε μία εκ των παραπάνω ενδεικτικά αναφερομένων πράξεων.

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) και σε συνέχεια των όσων ήδη αναφέρθηκαν στο υπό στοιχείο II του παρόντος, όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτύου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών του δικτύου και προστατεύονται κατά τις οικείς διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, ως και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένας εξ’ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Η όποια πράξη παραβίασης από την πλευρά του χρήστη – μέλους, γεννά αστικές αξιώσεις αποζημίωσης και ό, τι άλλο προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία κατά τον χρόνο παραβίασης.

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικτυακού τόπου η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου του website και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου του Δικτύου, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αποσυμπίεσης (decompilation) του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτό ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) αυστηρά και μόνο για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το Δίκτυο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media, απαγορεύεται αυστηρά ή με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας (π.χ. wav, wma, mp3, mpeg κλπ) που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον.

Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από το Δίκτυο σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων, animations, gifs, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων, κλπ, εκτός εάν τούτο ρητά επιτρέπεται και στο μέτρο που αυτό ρητά επιτρέπεται, σε κάθε συγκεκριμένη ιστοσελίδα/ υπό-σελίδα (subpage).

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτύου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

IV. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ο δικτυακός τόπος είναι επιφορτισμένος με την έγκαιρη ενημέρωση περί της διαθεσιμότητας ή όχι των προϊόντων ή όποιας άλλης παρεχόμενης υπηρεσίας από αυτόν. Το δίκτυο δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που δύνανται να παρουσιασθούν στους χρήστες – μέλη όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Επίσης ο δικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το δίκτυο δεν ευθύνεται για απόψεις, γνώμες, τοποθετήσεις, μηνύματα ή δημοσιεύσεις τρίτων, οπουδήποτε και αν αυτές εκφράζονται σε αυτό. To δίκτυο δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται. Τα μηνύματα αντιπροσωπεύουν το αποστολέα τους και όχι απαραίτητα τη γνώμη των ανθρώπων και των συντελεστών του δικτύου ή άλλων χρηστών. Κάθε χρήστης που πιστεύει ότι θίγεται είτε προσωπικά είτε σε γενικότερο επίπεδο μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του δικτύου και να εκφράσει τα παράπονα του στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην εισαγωγή του παρόντος.

V. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων του εκάστοτε χρήστη – μέλους καθώς και των ηλεκτρονικών του συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά του.

Η αναγνώριση ενός χρήστη γίνεται μέσω του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού πρόσβασής (password) στο δίκτυο. Το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμά του να προβαίνει σε αναγνώριση του χρήστη με περαιτέρω τεχνικά μέσα, τα οποία θα συμπεριλάβει και εξειδικεύσει στους γενικούς όρους χρήσης του.

VI. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την επίσκεψή σας στο δίκτυο του www.3gsound.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιωθούν παραγγελίες προϊόντων ή για να παρασχεθούν υπηρεσίες. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλωθούν για τους σκοπούς αυτούς, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές των χρηστών – μελών, τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις, τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη δύνανται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με το δίκτυο εταιρίες (όπως είναι η περίπτωση εταιριών ταχυμεταφορών), με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης του δικτύου με τον ενδιαφερόμενο χρήστη.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα, ο επισκέπτης – χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με το δίκτυο μέσω της πλατφόρμας επαφής, η οποία παρέχεται στο σύνδεσμο https://www.3gsound.gr/portal/epikoinonia. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

VII. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Ο ιστότοπος ή οι συνδεόμενες εφαρμογές διαθέτουν υπερσυνδέσμους προς και λεπτομέρειες που αφορού ιστότοπους τρίτων ή σχετιζόμενες εφαρμογές. Ο ιστότοπος δεν ελέγχει και δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Ο ιστότοπος δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ο επισκέπτης - χρήστης του δικτύου ρητά αποδέχεται ότι οποιαδήποτε αναφορά ή/και παραπομπή σε τρίτους (όπως επί παραδείγματι  «προμηθευτές», «κατασκευαστές», «συνεργάτες» κλπ) δεν υποδηλώνει καμία ρητή ή έμμεση αποδοχή/ προτροπή ή δέσμευση του δικτύου, ούτε σε οποιαδήποτε περίπτωση προσφορά σε πώληση ή παροχή υπηρεσίας ή δέσμευση του δικτύου για συμφωνία παροχής οιασδήποτε υπηρεσίας σχετικής με αυτούς. Το δίκτυο σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται για καμία παροχή υπηρεσίας από ή προς τρίτους και δεν λειτουργεί ως άμεσος ή έμμεσος πωλητής ή μεταπωλητής υπηρεσιών που αυτοί προσφέρουν ή καλεί τους επισκέπτες/ χρήστες να συνάψουν οποιαδήποτε σύμβαση με αυτούς. 

VIII. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ

Το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

IX. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το περιεχόμενο όλων των όρων χρήσης χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης. Για τον λόγο αυτό ο επισκέπτης - χρήστης του δικτύου οφείλει να τους επισκέπτεται συχνά για να ενημερώνεται σχετικώς. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτύου, οι συμβάσεις πώλησης (on line sale agreement) καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτύου και του επισκέπτη - χρήστη των σελίδων του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Η Σύμβαση Πώλησης από Απόσταση (on line sale agreement) αφορά τις παραγγελίες/ αγορές και πληρωμές στο δίκτυο, λειτουργεί συμπληρωματικά στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα των συμφωνιών αυτών, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτές. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιονδήποτε διαφορών προκύπτουν από την επίσκεψη - χρήση των σελίδων του δικτύου καθίστανται τα δικαστήρια Αθηνών σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Ο επισκέπτης – χρήστης μπορεί να διαβάσει τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 969/22-03-2017.

  • ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ)

Ο ιστότοπος www.3gsound.gr, δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΕΞΙΟΥ Α. ΚΟΥΝΕΛΗΣ Γ. – ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛ. Ο.Ε» και το διακριτικό τίτλο «3G SOUND» που εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Χαλκίδος αρ. 5 (Τ.Κ 141 23), με Α.Φ.Μ. 998200909/Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 008191701000, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 210-2837312.

Οι παρόντες όροι αφορούν και διέπουν αποκλειστικά τις σχέσεις της επιχείρησης «ΑΛΕΞΙΟΥ Α. ΚΟΥΝΕΛΗΣ Γ. – ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛ. Ο.Ε» (εφεξής: «η επιχείρηση»), με τα πρόσωπα που εγγράφονται στο 3gsound.gr (εφεξής «οι χρήστες»).  Εγγραφόμενοι στο 3gsound.gr, οι Χρήστες ταυτόχρονα αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Γενικούς Όρους Χρήσης (διαθέσιμοι: www.3gsound.gr) και την παρούσα Σύμβαση Πώλησης από Απόσταση.

 Η αποδοχή των Όρων και Συμφωνιών της παρούσας ισχύει για κάθε συναλλαγή με την επιχείρηση και την πώληση εμπορευμάτων που προσφέρονται μέσω του δικτύου για το παρόν και για το μέλλον και αφορούν τους χρήστες χονδρικής. Η παρούσα σύμβαση απευθύνεται αποκλειστικά σε εμπόρους και σε εμπορικές εταιρίες, αφού αντικείμενό της είναι, όπως προαναφέρθηκε, η χονδρική πώληση αγαθών

Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει τους Γενικούς Όρους Χρήσης και την παρούσα σύμβαση πώλησης από απόσταση- χονδρική οποιαδήποτε στιγμή, μονομερώς, δίχως προειδοποίηση, αλλά υποχρεούται να γνωστοποιεί τις εν λόγω τροποποιήσεις - ανανεώσεις στους χρήστες χονδρικής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με τους νέους όρους, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του από το 3gsound.gr κατά τη διαδικασία που ορίζεται παρακάτω (βλ. Άρθρο 1). Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης πώλησης από απόσταση θεωρούνται ως ουσιώδεις.

ΑΡΘΡΟ 1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ 3gsound.gr

Η εγγραφή στο 3gsound.gr επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, έχουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Απαγορεύεται επίσης ρητά η εγγραφή στο 3gsound.gr σε πρόσωπα η εγγραφή των οποίων έχει για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί ή/και διαγραφεί. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να κατέχει μόνο έναν (1) λογαριασμό και επιτρέπονται μέχρι 2 λογαριασμοί ανά διεύθυνση IP.

Κάθε χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι κατά τη στιγμή της εγγραφής του στο 3gsound.gr παρέχει πλήρεις, ακριβείς και αληθείς πληροφορίες για το πρόσωπό του, τη διεύθυνση κατοικίας και τα φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ ΔΟΥ κλπ) και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις καθώς επίσης και την απαραίτητη ικανότητα για να κατανοήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις για να εγγραφεί στο 3gsound.gr. Η επιχείρηση δεν αναγνωρίζει και δεν δεσμεύεται από οποιαδήποτε χρήση του 3gsound.gr από χρήστες που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Οι χρήστες εγγράφονται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα που διατίθεται στην ιστοσελίδα με απαραίτητη προϋπόθεση την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων χωρίς την συμπλήρωση των οποίων δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Η εγγραφή γίνεται χωρίς καμία χρέωση. Ανάμεσα σε άλλα στοιχεία, ζητείται από κάθε χρήστη να ορίσει τα στοιχεία πρόσβασής του, τα οποία αποτελούνται από ένα όνομα χρήστη (username) και έναν κωδικό (password). Όσον αφορά στην επιλογή του username, απαγορεύεται στον χρήστη να επιλέξει οποιαδήποτε ονομασία η οποία προσβάλλει τη δημόσια αιδώ ή/και τα χρηστά ήθη, ή βλάπτει τα δικαιώματα ή/και τα συμφέροντα τρίτων. Ο χρήστης υποχρεούται να διατηρεί μυστικά το username και το password που διαθέτει για την πρόσβασή του στο 3gsound.gr και να μην τα παραχωρεί ή/και κοινοποιεί σε οποιουσδήποτε τρίτους. Ο χρήστης είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση και το απόρρητο των στοιχείων πρόσβασής του στο 3gsound.gr και, κατά συνέπεια, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε δραστηριότητα, ευθύνη, αξίωση, κόστος, ή/και δαπάνη, ακόμα και νομικής φύσης, συνδεόμενη με κάθε χρήση, παράνομη ή μη, των στοιχείων πρόσβασής του.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή/και να διαγράψει την εγγραφή χρήστη από το 3gsound.gr, οποιαδήποτε στιγμή, δίχως προηγούμενη ειδοποίηση, εφόσον διαπιστώσει οποιαδήποτε ενέργεια που καθιστά μη ενδεδειγμένη, προβληματική ή/και αδύνατη, την διατήρηση της εγγραφής του χρήστη στο 3gsound.gr, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται η δόλια παρέμβαση στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή/και στην κατακύρωση των δημοπρατούμενων προϊόντων, η παροχή ανακριβών προσωπικών στοιχείων, η χρήση των στοιχείων πρόσβασης για παράνομους ή δόλιους σκοπούς, η παραβίαση οποιουδήποτε των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και των γενικών όρων χρήσης. Σε περίπτωση διακοπής ή/και διαγραφής της εγγραφής από το 3gsound.gr, θα απαγορεύεται στο χρήστη η δημιουργία νέας εγγραφής με προσωπικά στοιχεία που συνδέονται με το λογαριασμό που διακόπηκε ή διαγράφηκε από την επιχείρηση.

Κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να ζητήσει την διαγραφή του από το 3gsound.gr, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στο https://www.3gsound.gr/portal/epikoinonia. Η διαγραφή της εγγραφής από το 3gsound.gr συνεπάγεται παύση λειτουργίας των στοιχείων πρόσβασης του χρήστη και συνεπώς θα είναι αυτομάτως αδύνατη η περαιτέρω πρόσβαση στo 3gsound.gr για τον χρήστη μέσω των εν λόγω στοιχείων. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί εκ νέου στο 3gsound.gr, θα πρέπει να ακολουθήσει νέα διαδικασία εγγραφής κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους.

ΑΡΘΡΟ 2

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Ο κάθε επισκέπτης - χρήστης έχει δικαίωμα να διατηρεί ένα καλάθι αγορών στο οποίο μπορεί να αποθηκεύει τα προϊόντα που επιθυμεί να παραγγείλει. Η επιλογή «ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ»  επιτρέπει στον επισκέπτη να αποθηκεύει τα προϊόντα του σε ένα προσωρινό καλάθι αγορών. Όταν ο επισκέπτης αποχωρήσει από το δίκτυο, θα αδειάσει και το καλάθι αγορών του. Η επιλογή «ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ»
επιτρέπει στο μέλος να προσθέτει προϊόντα στο καλάθι αγορών του, τα οποία και αποθηκεύονται εκεί για να ολοκληρώσει την αγορά τους ή διαγραφή τους σε μεταγενέστερο χρόνο. Όλα τα προϊόντα παραμένουν στο καλάθι αγορών μέχρι να αγοραστούν ή να διαγραφούν (εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος).

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Οι επισκέπτες - χρήστες χονδρικής επιλέγουν από τον κατάλογο προϊόντων ή από την αναζήτηση προϊόντων συγκεκριμένα προϊόντα - κωδικούς προϊόντων και τα τοποθετούν στο καλάθι αγορών.

Οι παραγγελίες αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και οι χρήστες μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας τους.
Η χρήση του δικτύου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη χονδρικής.

Στη συνέχεια επιλέγουν από το καλάθι αγορών τα προϊόντα που επιθυμούν τελικά να παραγγείλουν ή να διαγράψουν.

Κατόπιν συμπληρώνουν στην ειδική φόρμα που προβάλλεται τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως τη μέθοδο αποστολής, τη μέθοδο πληρωμής, τη διεύθυνση τιμολόγησης και τη διεύθυνση αποστολής , τα φορολογικά τους στοιχεία και τα τυχόν σχόλια της παραγγελίας.

Επιθεωρούν τη συνολική εικόνα της παραγγελίας, αποδέχονται τους όρους πώλησης από απόσταση χονδρικής και δίνουν, κάνοντας κλικ στο πεδίο «ΤΑΜΕΙΟ», την τελική εντολή παραγγελίας (μόνο τότε ολοκληρώνεται η εντολή παραγγελίας.) Σε κάθε βήμα από τα παραπάνω, είναι εφικτή η τυχόν διόρθωση σφαλμάτων πριν την ανάθεση της παραγγελίας.

Στη συνεχεία, μετά την αποδοχή της παραγγελίας, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του χρήστη που έχει ήδη καταχωρήσει, ενημερωτικό σημείωμα λήψεως της παραγγελίας (αριθμός παραγγελίας) και επιβεβαίωση των παραγγελθέντων ειδών - προϊόντων, η διεύθυνση τιμολόγησης και, ο τρόπος πληρωμής, το συνολικό ποσό της παραγγελίας κλπ.

Το χρονικό διάστημα παραλαβής των προϊόντων ποικίλει αναλόγως της διαθεσιμότητας και του τρόπου παράδοσης που έχουν επιλέξει οι χρήστες. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων εμφανίζεται δίπλα στην περιγραφή του εκάστοτε προϊόντος και παρόλο που η επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για όλα τα είδη να βρίσκονται διαθέσιμα στις αποθήκες της, υπάρχει η πιθανότητα κάποια εξ αυτών να έχουν εξαντληθεί ή να μην είναι προσωρινά διαθέσιμα ή ο κατασκευαστής - προμηθευτής τους να έχει παύσει επ’ αόριστον την κατασκευή και διάθεση τους. Σε αυτή την περίπτωση οι χρήστες ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητά τους κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας όπου και τους ζητείται να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) με την επιχείρηση - δίκτυο για την τροποποίηση της παραγγελίας κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών - προϊόντων που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη χονδρικής που χρησιμοποιεί το δίκτυο. Το 3gsound.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα. Το δίκτυο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρουσιάσει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τα διατιθέμενα προϊόντα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους. Το δίκτυο επίσης έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίζονται με ακρίβεια τα πραγματικά χρώματα των προϊόντων, όταν αυτά εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Η επιχείρηση όμως δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται για την απόλυτη ακρίβεια της απεικόνισης των χρωμάτων των προϊόντων στην οθόνη του υπολογιστή των χρηστών, καθώς αυτή εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε οθόνης και υπολογιστή.

Το δίκτυο δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες χονδρικής. Όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές συσκευασμένα. Σε περίπτωση πάντως που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν ή περίπτωση έλλειψης εξαρτημάτων, το δίκτυο σας γνωστοποιεί ότι η υπαιτιότητα είναι αποκλειστική ευθύνη των προμηθευτών μας. Οι χρήστες χονδρικής διατηρούν το δικαίωμα επιστροφής του απευθείας στον προμηθευτή ή αντιπρόσωπο για διαπίστωση της έλλειψης εξαρτημάτων ή βλάβης του προϊόντος. Τα έξοδα προς τον εκάστοτε αντιπρόσωπο επιβαρύνουν τον χρήστη χονδρικής.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Δυνατότητα δειγματισμού υπάρχει από τη στιγμή που το προϊόν και το δείγμα βρίσκεται σε διαθεσιμότητα από τον προμηθευτή. Το κόστος του δείγματος επιβαρύνει τον πελάτη με την τιμή χονδρικής που αναφέρεται στο δίκτυο και με το κόστος μεταφοράς του, μετά από συνεννόηση μεταξύ του πελάτη και του δικτύου. Το συνολικό κόστος του δείγματος και της μεταφοράς του προεξοφλούνται από τον πελάτη στην επιχείρηση πριν από την παραγγελία του δείγματος στον προμηθευτή, με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό. Το δείγμα θα συνυπολογισθεί στην παραδοτέα ποσότητα της πρώτης παραγγελίας του πελάτη.

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το δίκτυο δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης - χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, προϊόντων, επιλογών και περιεχομένων του δικτύου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος και/ή της σύμβασης πώλησης από απόσταση χονδρικής (on-line sale agreement) ή/και της ηλεκτρονικής πληρωμής (εφόσον αυτή γίνεται απευθείας στο δίκτυο).

Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες και γενικότερα το περιεχόμενο του δικτύου παρέχεται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το δίκτυο αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

 Το δίκτυο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης το δίκτυο δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών - χρηστών, παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Το δίκτυο δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης - χρήστης χονδρικής και σε καμία περίπτωση το δίκτυο.

Ειδικά για θέματα σχετικά με τις ιδιότητες, περιγραφή, χρήση, το τίμημα κλπ των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση, οι επισκέπτες - χρήστες χονδρικής του δικτύου οφείλουν να επικοινωνούν με το δίκτυο και δεσμεύονται απόλυτα από την σύμβαση πώλησης που τους ζητείται να συνάψουν - συναινέσουν κατά την διαδικασία εκτέλεσης της παραγγελίας.  

Το δίκτυο δεν ευθύνεται για απόψεις / γνώμες / τοποθετήσεις / μηνύματα / δημοσιεύσεις τρίτων οπουδήποτε και αν αυτές εκφράζονται στο δίκτυο. Το δίκτυο δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται. Τα μηνύματα αντιπροσωπεύουν το αποστολέα τους και όχι απαραίτητα τη γνώμη των ανθρώπων και των συντελεστών του δικτύου ή άλλων χρηστών. Κάθε χρήστης που πιστεύει ότι θίγεται είτε προσωπικά είτε σε γενικότερο επίπεδο μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του δικτύου και να εκφράσει τα παράπονα του στα στοιχεία επικοινωνίας του δικτύου.

Για την ασφάλεια των συναλλαγών, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούνται οι χρήστες χονδρικής να επικοινωνούν με το δίκτυο πριν παραγγείλουν το προϊόν αυτό. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης - επισκέπτης χονδρικής και σε καμία περίπτωση το δίκτυο.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Παραπέμπουμε σε ό,τι αναφέρεται σχετικά με το θέμα αυτό στους Όρους Χρήσης του δικτύου (www.3gsound.gr).

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Παραπέμπουμε σε ό,τι αναφέρεται σχετικά με το θέμα αυτό στους Όρους Χρήσης του δικτύου (www.3gsound.gr).

Περαιτέρω, η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη - χρήστη του δικτύου υπόκειται στους όρους της παρούσας καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του δικτύου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του δικτύου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Το δίκτυο συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών - χρηστών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο και στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τυχόν εκτέλεση παραγγελιών αγορά ή πώληση υπηρεσιών κλπ.

Το δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς το χρήστη, εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Το Δίκτυο δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως μεταφέρει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών - χρηστών του δικτύου σε τρίτους, που δε σχετίζονται με το ίδιο (το δίκτυο), χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη - χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το δίκτυο είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες - χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Το δίκτυο δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον ιστότοπο.

Το δίκτυο μπορεί να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτύου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες, δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης - χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το σύστημα του δικτύου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστότοπους / ιστοσελίδες τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτύου.

Ο επισκέπτης - χρήστης του δικτύου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Το δίκτυο  περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το δίκτυο για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Το δίκτυο περιλαμβάνει επίσης περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Ο επισκέπτης - χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι όταν εκουσίως γνωστοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία (π.χ. όνομα χρήστη, ηλεκτρονική διεύθυνση) σε περιοχή αλληλεπίδρασης του δικτύου, τα εν λόγω στοιχεία μαζί με πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στην επικοινωνία του μπορούν να συγκεντρωθούν, συσχετισθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους και ενδέχεται να καταλήξουν σε «απρόκλητη» αποστολή μηνυμάτων από τρίτους. Τέτοιες ενέργειες δεν ελέγχονται από το δίκτυο και ο τελευταίος δεν εγγυάται κατά πόσο είναι δυνατόν να γίνει γνωστή η ταυτότητά του επισκέπτη - χρήστη χρησιμοποιώντας μεθόδους που δεν μπορεί να ελέγξει.

Για κάθε επικοινωνία με τον διαχειριστή αποστείλατε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο https://www.3gsound.gr/portal/epikoinonia.

ΑΡΘΡΟ 8

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι χρήστες χονδρικής έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν τα προϊόντα, αζημίως και αναιτιολόγητα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουν τα προϊόντα με χρέωσή τους σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή, σε περίπτωση παράδοσης ειδών άλλων από αυτά που παραγγέλθηκαν κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση τα είδη έχουν συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της, ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια από τα είδη είναι ελαττωματικά. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης χονδρικής οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή των προϊόντων εξ αρχής, ή να ζητήσει την επιστροφή τους, κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρηση και με [α] αποστολή του επιστρεφόμενου προϊόντος  στην έδρα της επιχείρησης, δηλαδή στη Λυκόβρυση Αττικής, οδός Χαλκίδος αρ.5 (Τ.Κ 141 23) με συνοδευτική ενυπόγραφη επιστολή από τον χρήστη ή [β] με αυτοπρόσωπη επιστροφή τους και αλλαγή στο κατάστημα «3gsound» στην ίδια διεύθυνση.

Η ως άνω ρύθμιση επιστροφής αφορά μόνο τα προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν πρόβλημα και όχι ολόκληρη την παραγγελία. Η ενημέρωση- συνεννόηση αναφορικά με όλα τα παραπάνω προβλήματα θα πρέπει να γίνεται εγγράφως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επαφής στο https://www.3gsound.gr/portal/epikoinonia με συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς και τις ποσότητες επιστροφής, καθώς και τον τρόπο και χρόνο επιστροφής τους.

Στην υπό [α] περίπτωση, ο χρήστης χονδρικής επιβαρύνεται μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνον εφόσον τα προϊόντα που επιστρέφονται βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν από τον χρήστη, χωρίς δηλ. να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία τους να είναι αυτή που συνοδεύει το προϊόν (συμπεριλαμβανομένων των ετικετών/καρτελακίων με τις συνήθεις ενδείξεις/τιμή του προϊόντος που δεν πρέπει να έχουν αφαιρεθεί από το προϊόν).  Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά αγοράς και παράδοσής τους (π.χ. τιμολόγιο, δελτίο αποστολής, απόδειξη, φορτωτική κλπ). 

Εάν το προϊόν δεν πληροί τους ανωτέρω όρους, η επιχείρηση δύναται να μην το αποδεχθεί και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση και το προϊόν θα επιστρέφεται στον χρήστη χονδρικής με δική του δαπάνη. 

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε ζημία στο προϊόν κατά την επιστροφή του προϊόντος προς το δίκτυο ή το κατάστημα, βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη χονδρικής.  

Το δίκτυο συνιστά στους χρήστες χονδρικής να ελέγχουν προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας τους την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας και της ετικέτας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως, αφενός μεν του τρόπου που ο χρήστης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του, αφετέρου δε του τρόπου που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που το δίκτυο παραλάβει τα προϊόντα.  

ΑΡΘΡΟ 9

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το δίκτυο, προς εξυπηρέτηση των χρηστών χονδρικής, τους παρέχει τη δυνατότητα να εξοφλούν την παραγγελία τους με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω τρόπους:

Α. Με χρέωση της πιστωτικής τους κάρτας VISA, MASTERCARD

Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του χρήστη γίνεται με την αποστολή της παραγγελίας του κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης και υποβολής της φόρμας παραγγελίας. Η πιστωτική κάρτα που θα χρησιμοποιήσει ο επισκέπτης – χρήστης για την εξόφληση υπηρεσιών – αγορά προϊόντων από τον ιστότοπο, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη κάθε φορά συναλλαγή. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών ή/και για κάθε πταίσμα αυτών.

B. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης χονδρικής οφείλει να αποστείλει με τηλεομοιοτυπία (fax) (210 - 2837312) το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής κατάθεσης για να εκτελεστεί η παραγγελία των προϊόντων. 

Το αντίτιμο κάθε προϊόντος χονδρικής πώλησης αναγράφεται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόνΣτις τιμές χονδρικής δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Για όποιες περιοχές της Ελλάδας ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, τότε οι τιμές των προϊόντων επιβαρύνονται κατά τον μειωμένο ΦΠΑ. Σε αυτή την περίπτωση οι χρήστες χονδρικής θα πρέπει να επικοινωνούν με την επιχείρηση για την έκδοση των σχετικών φορολογικών στοιχείων.

Οι τιμές του δικτύου δεν αντιπροσωπεύουν κατ' ανάγκη τις τιμές λιανικής ή χονδρικής πώλησης του καταστήματος της επιχείρησης στη Λυκόβρυση Αττικής (οδός Χαλκίδος αρ. 5) της επιχείρησης.

Η επιχείρηση – δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.

Γ.Αντικαταβολή.

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η παράδοση της παραγγελίας του χρήστη χονδρικής γίνεται με δύο τρόπους:

[A]   το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας (κατά τις ώρες 09:00 π.μ - 17:00 μ.μ) στην μεταφορική εταιρεία που ο χρήστης χονδρικής ορίζει στη φόρμα παραγγελίας λαμβάνοντας υπόψη σχετικά σχόλια του χρήστη χονδρικής για τον τρόπο παράδοσης. Σε αυτή την περίπτωση το δίκτυο - επιχείρηση δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή/και αδυναμίας παράδοσης η οποία οφείλεται σε τρίτους μεσολαβούντες οργανισμούς, μεταφορείς κλπ ή/και σε λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρών. Το κόστος και τον κίνδυνο της μεταφοράς του προϊόντος τους αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου ο χρήστης χονδρικής μετά την παράδοση του από την επιχείρηση στη μεταφορική εταιρεία. Ωστόσο, αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.) ή ανυπέρβλητου κωλύματος δεν είναι δυνατή η άμεση παράδοση των προϊόντων στη μεταφορική που ο χρήστης χονδρικής ορίζει, ο χρήστης χονδρικής ενημερώνεται  μέσω e-mail, προκειμένου να δηλώσει αν εξακολουθεί να επιθυμεί υπό τις νέες συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

[B]    Τα προϊόντα μπορούν να αποσταλούν στον χρήστη χονδρικής οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας, εφόσον δεν συντρέχει συγκεκριμένος λόγος αδυναμίας. Σε αυτή την περίπτωση τα προϊόντα θα αποσταλούν στον τόπο που έχει υποδείξει ο χρήστης χονδρικής κατά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής παραγγελίας του, μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών. Το κόστος επιβαρύνει τον χρήστη χονδρικής. Εναλλακτικά η επιχείρηση μπορεί να δώσει στον χρήστη χονδρικής προσφορά κόστους με τις εταιρίες που η ίδια συνεργάζεται τηλεφωνικά ή στο στο https://www.3gsound.gr/portal/epikoinonia  ή να στείλει το προϊόν με εταιρία μεταφορών που επιθυμεί ο χρήστης χονδρικής. Η κυριότητα στο προϊόν μεταβιβάζεται στον χρήστη χονδρικής μετά την πλήρη εξόφληση, ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση.

Ο χρήστης χονδρικής δεν μπορεί να αρνηθεί την αποστολή των προϊόντων από τη στιγμή που το δίκτυο επιβεβαιώσει την διαθεσιμότητα και ο χρήστης χονδρικής πληρώσει για την παραγγελία. Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τον τόπο παράδοσης και την διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Οι παραδόσεις γίνονται Δευτέρα έως και Παρασκευή μετά από συνεννόηση και επικοινωνία με την επιχείρηση ή το δίκτυο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Στις φόρμες παραγγελίας καθορίζονται οι τυχόν ειδικότεροι όροι και συμφωνίες που διέπουν συμπληρωματικώς προς τους όρους και συμφωνίες της παρούσας σύμβασης  (Σύμβαση Πώλησης από Απόσταση- Χονδρική), και τους Γενικούς Όρους Χρήσης, την αγορά κάθε συγκεκριμένου προϊόντος.

Το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα της επιφύλαξης ή/και άρνησης εκτέλεσης παραγγελιών εφόσον γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο χρήστη - επισκέπτη  τους λόγους για τη σχετική επιφύλαξη ή/και άρνηση.

Το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το περιεχόμενο όλων των όρων χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης. Για τον λόγο αυτό ο επισκέπτης - χρήστης του δικτύου οφείλει να τους επισκέπτεται συχνά για να ενημερώνεται σχετικώς. Οι παρόντες όροι, οι Γενικοί Όροι Χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση. Για το λόγο αυτό το δίκτυο οφείλει να πληροφορεί τους χρήστες για [α] τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού που προσφέρει, [β] την τιμή, [γ] την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, [δ] το φόρο προστιθέμενης αξίας ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στην τιμή όπως εμφανίζεται στο δίκτυο, [ε] τον τρόπο πληρωμής, [στ] τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, [ζ] τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και [η] το δικαίωμα υπαναχώρησης.  Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η επίσκεψη - χρήση του www.3gsound.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα των συμφωνιών αυτών, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτές. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιονδήποτε διαφορών προκύπτουν από την επίσκεψη - χρήση των σελίδων του δικτύου καθίστανται τα δικαστήρια Αθηνών σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία προς Δίκτυο παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) στην πλατφόρμα επαφής στο https://www.3gsound.gr/portal/epikoinonia

  • ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΛΙΑΝΙΚΗ)

Ο ιστότοπος www.3gsound.gr, δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΕΞΙΟΥ Α. ΚΟΥΝΕΛΗΣ Γ. – ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛ. Ο.Ε» και το διακριτικό τίτλο «3G SOUND» που εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Χαλκίδος αρ. 5 (Τ.Κ 141 23), με Α.Φ.Μ. 998200909/Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 008191701000, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 210-2837312.

Οι παρόντες όροι αφορούν και διέπουν αποκλειστικά τις σχέσεις της επιχείρησης «ΑΛΕΞΙΟΥ Α. ΚΟΥΝΕΛΗΣ Γ. – ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛ. Ο.Ε» (εφεξής: «η επιχείρηση»), με τα πρόσωπα που εγγράφονται στο 3gsound.gr (εφεξής «οι χρήστες»). Εγγραφόμενοι στο 3gsound.gr, οι χρήστες ταυτόχρονα αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Γενικούς Όρους χρήσης (διαθέσιμοι: www.3gsound.gr) και την παρούσα Σύμβαση Πώλησης από Απόσταση.

 Η αποδοχή των Όρων και Συμφωνιών της παρούσας ισχύει για κάθε συναλλαγή με την επιχείρηση και την πώληση εμπορευμάτων που προσφέρονται μέσω του δικτύου για το παρόν και για το μέλλον και αφορούν τους χρήστες λιανικής. Η παρούσα σύμβαση απευθύνεται αποκλειστικά σε καταναλωτές λιανικής, αφού αντικείμενό της είναι, όπως προαναφέρθηκε, η λιανική πώληση αγαθών

Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει τους Γενικούς Όρους Χρήσης και την παρούσα σύμβαση πώλησης από απόσταση- λιανική οποιαδήποτε στιγμή, μονομερώς, δίχως προειδοποίηση, αλλά υποχρεούται να γνωστοποιεί τις εν λόγω τροποποιήσεις - ανανεώσεις στους χρήστες λιανικής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με τους νέους όρους, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του από το 3gsound.gr κατά τη διαδικασία που ορίζεται παρακάτω (βλ. Άρθρο 1). Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης πώλησης από απόσταση θεωρούνται ως ουσιώδεις.

ΑΡΘΡΟ 1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ 3gsound.gr

Η εγγραφή στο 3gsound.gr επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, έχουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Απαγορεύεται επίσης ρητά η εγγραφή στο 3gsound.gr σε πρόσωπα η εγγραφή των οποίων έχει για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί ή/και διαγραφεί. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να κατέχει μόνο έναν (1) λογαριασμό και επιτρέπονται μέχρι 2 λογαριασμοί ανά διεύθυνση IP.

Κάθε χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι κατά τη στιγμή της εγγραφής του στο 3gsound.gr παρέχει πλήρεις, ακριβείς και αληθείς πληροφορίες για το πρόσωπό του, τη διεύθυνση κατοικίας και τα φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ ΔΟΥ κλπ) και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις καθώς επίσης και την απαραίτητη ικανότητα για να κατανοήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις για να εγγραφεί στο 3gsound.gr. Η επιχείρηση δεν αναγνωρίζει και δεν δεσμεύεται από οποιαδήποτε χρήση του 3gsound.gr από χρήστες που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Οι χρήστες εγγράφονται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα που διατίθεται στην ιστοσελίδα με απαραίτητη προϋπόθεση την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων χωρίς την συμπλήρωση των οποίων δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Η εγγραφή γίνεται χωρίς καμία χρέωση. Ανάμεσα σε άλλα στοιχεία, ζητείται από κάθε χρήστη να ορίσει τα στοιχεία πρόσβασής του, τα οποία αποτελούνται από ένα όνομα χρήστη (username) και έναν κωδικό (password). Όσον αφορά στην επιλογή του username, απαγορεύεται στον χρήστη να επιλέξει οποιαδήποτε ονομασία η οποία προσβάλλει τη δημόσια αιδώ ή/και τα χρηστά ήθη, ή βλάπτει τα δικαιώματα ή/και τα συμφέροντα τρίτων. Ο χρήστης υποχρεούται να διατηρεί μυστικά το username και το password που διαθέτει για την πρόσβασή του στο 3gsound.gr και να μην τα παραχωρεί ή/και κοινοποιεί σε οποιουσδήποτε τρίτους. Ο χρήστης είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση και το απόρρητο των στοιχείων πρόσβασής του στο 3gsound.gr και, κατά συνέπεια, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε δραστηριότητα, ευθύνη, αξίωση, κόστος, ή/και δαπάνη, ακόμα και νομικής φύσης, συνδεόμενη με κάθε χρήση, παράνομη ή μη, των στοιχείων πρόσβασής του.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή/και να διαγράψει την εγγραφή χρήστη από το 3gsound.gr, οποιαδήποτε στιγμή, δίχως προηγούμενη ειδοποίηση, εφόσον διαπιστώσει οποιαδήποτε ενέργεια που καθιστά μη ενδεδειγμένη, προβληματική ή/και αδύνατη, την διατήρηση της εγγραφής του χρήστη στο 3gsound.gr, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται η δόλια παρέμβαση στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή/και στην κατακύρωση των δημοπρατούμενων προϊόντων, η παροχή ανακριβών προσωπικών στοιχείων, η χρήση των στοιχείων πρόσβασης για παράνομους ή δόλιους σκοπούς, η παραβίαση οποιουδήποτε των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και των γενικών όρων χρήσης. Σε περίπτωση διακοπής ή/και διαγραφής της εγγραφής από το 3gsound.gr, θα απαγορεύεται στο χρήστη η δημιουργία νέας εγγραφής με προσωπικά στοιχεία που συνδέονται με το λογαριασμό που διακόπηκε ή διαγράφηκε από την επιχείρηση.

Κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να ζητήσει την διαγραφή του από το 3gsound.gr, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στο https://www.3gsound.gr/portal/epikoinonia. Η διαγραφή της εγγραφής από το 3gsound.gr συνεπάγεται παύση λειτουργίας των στοιχείων πρόσβασης του χρήστη και συνεπώς θα είναι αυτομάτως αδύνατη η περαιτέρω πρόσβαση στo 3gsound.gr για τον χρήστη μέσω των εν λόγω στοιχείων. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί εκ νέου στο 3gsound.gr, θα πρέπει να ακολουθήσει νέα διαδικασία εγγραφής κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους.

ΑΡΘΡΟ 2

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Ο κάθε επισκέπτης - χρήστης έχει δικαίωμα να διατηρεί ένα καλάθι αγορών στο οποίο μπορεί να αποθηκεύει τα προϊόντα που επιθυμεί να παραγγείλει. Η επιλογή «ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ»  επιτρέπει στον επισκέπτη να αποθηκεύει τα προϊόντα του σε ένα προσωρινό καλάθι αγορών. Όταν ο επισκέπτης αποχωρήσει από το δίκτυο, θα αδειάσει και το καλάθι αγορών του. Η επιλογή «ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ»
επιτρέπει στο μέλος να προσθέτει προϊόντα στο καλάθι αγορών του, τα οποία και αποθηκεύονται εκεί για να ολοκληρώσει την αγορά τους ή διαγραφή τους σε μεταγενέστερο χρόνο. Όλα τα προϊόντα παραμένουν στο καλάθι αγορών μέχρι να αγοραστούν ή να διαγραφούν (εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος).

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Οι επισκέπτες - χρήστες λιανικής επιλέγουν από τον κατάλογο προϊόντων ή από την αναζήτηση προϊόντων συγκεκριμένα προϊόντα - κωδικούς προϊόντων και τα τοποθετούν στο καλάθι αγορών.

Οι παραγγελίες αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και οι χρήστες μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας τους.
Η χρήση του δικτύου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη λιανικής.

Στη συνέχεια επιλέγουν από το καλάθι αγορών τα προϊόντα που επιθυμούν τελικά να παραγγείλουν ή να διαγράψουν.

Κατόπιν συμπληρώνουν στην ειδική φόρμα που προβάλλεται τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως τη μέθοδο αποστολής, τη μέθοδο πληρωμής, τη διεύθυνση τιμολόγησης και τη διεύθυνση αποστολής , τα φορολογικά τους στοιχεία και τα τυχόν σχόλια της παραγγελίας.

Επιθεωρούν τη συνολική εικόνα της παραγγελίας, αποδέχονται τους όρους πώλησης από απόσταση χονδρικής και δίνουν, κάνοντας κλικ στο πεδίο «ΤΑΜΕΙΟ», την τελική εντολή παραγγελίας (μόνο τότε ολοκληρώνεται η εντολή παραγγελίας.) Σε κάθε βήμα από τα παραπάνω, είναι εφικτή η τυχόν διόρθωση σφαλμάτων πριν την ανάθεση της παραγγελίας.

Στη συνεχεία, μετά την αποδοχή της παραγγελίας, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του χρήστη που έχει ήδη καταχωρήσει, ενημερωτικό σημείωμα λήψεως της παραγγελίας (αριθμός παραγγελίας) και επιβεβαίωση των παραγγελθέντων ειδών - προϊόντων, η διεύθυνση τιμολόγησης και, ο τρόπος πληρωμής, το συνολικό ποσό της παραγγελίας κλπ.

Το χρονικό διάστημα παραλαβής των προϊόντων ποικίλει αναλόγως της διαθεσιμότητας και του τρόπου παράδοσης που έχουν επιλέξει οι χρήστες. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων εμφανίζεται δίπλα στην περιγραφή του εκάστοτε προϊόντος και παρόλο που η επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για όλα τα είδη να βρίσκονται διαθέσιμα στις αποθήκες της, υπάρχει η πιθανότητα κάποια εξ αυτών να έχουν εξαντληθεί ή να μην είναι προσωρινά διαθέσιμα ή ο κατασκευαστής - προμηθευτής τους να έχει παύσει επ’ αόριστον την κατασκευή και διάθεση τους. Σε αυτή την περίπτωση οι χρήστες ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητά τους κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας όπου και τους ζητείται να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) με την επιχείρηση - δίκτυο για την τροποποίηση της παραγγελίας κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών - προϊόντων που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη λιανικής που χρησιμοποιεί το δίκτυο. Το 3gsound.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα. Το δίκτυο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρουσιάσει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τα διατιθέμενα προϊόντα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους. Το δίκτυο επίσης έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίζονται με ακρίβεια τα πραγματικά χρώματα των προϊόντων, όταν αυτά εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Η επιχείρηση όμως δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται για την απόλυτη ακρίβεια της απεικόνισης των χρωμάτων των προϊόντων στην οθόνη του υπολογιστή των χρηστών, καθώς αυτή εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε οθόνης και υπολογιστή.

Το δίκτυο δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες λιανικής. Όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές συσκευασμένα. Σε περίπτωση πάντως που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν ή περίπτωση έλλειψης εξαρτημάτων, το δίκτυο σας γνωστοποιεί ότι η υπαιτιότητα είναι αποκλειστική ευθύνη των προμηθευτών μας. Οι χρήστες λιανικής διατηρούν το δικαίωμα επιστροφής του απευθείας στον προμηθευτή ή αντιπρόσωπο για διαπίστωση της έλλειψης εξαρτημάτων ή βλάβης του προϊόντος. Τα έξοδα προς τον εκάστοτε αντιπρόσωπο επιβαρύνουν τον χρήστη λιανικής.

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το δίκτυο δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης - χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, προϊόντων, επιλογών και περιεχομένων του δικτύου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος και/ή της σύμβασης πώλησης από απόσταση χονδρικής (on-line sale agreement) ή/και της ηλεκτρονικής πληρωμής (εφόσον αυτή γίνεται απευθείας στο δίκτυο).

Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες και γενικότερα το περιεχόμενο του δικτύου παρέχεται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το δίκτυο αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

 Το δίκτυο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης το δίκτυο δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών - χρηστών, παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Το δίκτυο δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης - χρήστης λιανικής και σε καμία περίπτωση το δίκτυο.

Ειδικά για θέματα σχετικά με τις ιδιότητες, περιγραφή, χρήση, το τίμημα κλπ των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση, οι επισκέπτες - χρήστες λιανικής του δικτύου οφείλουν να επικοινωνούν με το δίκτυο και δεσμεύονται απόλυτα από την σύμβαση πώλησης που τους ζητείται να συνάψουν - συναινέσουν κατά την διαδικασία εκτέλεσης της παραγγελίας.  

Το δίκτυο δεν ευθύνεται για απόψεις / γνώμες / τοποθετήσεις / μηνύματα / δημοσιεύσεις τρίτων οπουδήποτε και αν αυτές εκφράζονται στο δίκτυο. Το δίκτυο δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται. Τα μηνύματα αντιπροσωπεύουν το αποστολέα τους και όχι απαραίτητα τη γνώμη των ανθρώπων και των συντελεστών του δικτύου ή άλλων χρηστών. Κάθε χρήστης που πιστεύει ότι θίγεται είτε προσωπικά είτε σε γενικότερο επίπεδο μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του δικτύου και να εκφράσει τα παράπονα του στα στοιχεία επικοινωνίας του δικτύου.

Για την ασφάλεια των συναλλαγών, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούνται οι χρήστες χονδρικής να επικοινωνούν με το δίκτυο πριν παραγγείλουν το προϊόν αυτό. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης - επισκέπτης χονδρικής και σε καμία περίπτωση το δίκτυο.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Παραπέμπουμε σε ό,τι αναφέρεται σχετικά με το θέμα αυτό στους Όρους Χρήσης του δικτύου (www.3gsound.gr).

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Παραπέμπουμε σε ό,τι αναφέρεται σχετικά με το θέμα αυτό στους Όρους Χρήσης του δικτύου (www.3gsound.gr).

Περαιτέρω, η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη - χρήστη του δικτύου υπόκειται στους όρους της παρούσας καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του δικτύου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του δικτύου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Το δίκτυο συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών - χρηστών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο και στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τυχόν εκτέλεση παραγγελιών αγορά ή πώληση υπηρεσιών κλπ.

Το δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς το χρήστη, εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Το δίκτυο δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως μεταφέρει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών - χρηστών του δικτύου σε τρίτους, που δε σχετίζονται με το ίδιο (το δίκτυο), χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη - χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το δίκτυο είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες - χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Το δίκτυο δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον ιστότοπο.

Το δίκτυο μπορεί να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτύου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες, δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης - χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το σύστημα του δικτύου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστότοπους / ιστοσελίδες τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτύου.

Ο επισκέπτης - χρήστης του δικτύου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Το δίκτυο  περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το δίκτυο για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Το δίκτυο περιλαμβάνει επίσης περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Ο επισκέπτης - χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι όταν εκουσίως γνωστοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία (π.χ. όνομα χρήστη, ηλεκτρονική διεύθυνση) σε περιοχή αλληλεπίδρασης του δικτύου, τα εν λόγω στοιχεία μαζί με πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στην επικοινωνία του μπορούν να συγκεντρωθούν, συσχετισθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους και ενδέχεται να καταλήξουν σε «απρόκλητη» αποστολή μηνυμάτων από τρίτους. Τέτοιες ενέργειες δεν ελέγχονται από το δίκτυο και ο τελευταίος δεν εγγυάται κατά πόσο είναι δυνατόν να γίνει γνωστή η ταυτότητά του επισκέπτη - χρήστη χρησιμοποιώντας μεθόδους που δεν μπορεί να ελέγξει.

Για κάθε επικοινωνία με τον διαχειριστή αποστείλατε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο https://www.3gsound.gr/portal/epikoinonia.

ΑΡΘΡΟ 8

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι χρήστες λιανικής έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν τα προϊόντα, αζημίως και αναιτιολόγητα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουν τα προϊόντα με χρέωσή τους σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή, σε περίπτωση παράδοσης ειδών άλλων από αυτά που παραγγέλθηκαν κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση τα είδη έχουν συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της, ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια από τα είδη είναι ελαττωματικά. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης λιανικής οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή των προϊόντων εξ αρχής, ή να ζητήσει την επιστροφή τους, κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρηση και με [α] αποστολή του επιστρεφόμενου προϊόντος  στην έδρα της επιχείρησης, δηλαδή στη Λυκόβρυση Αττικής, οδός Χαλκίδος αρ.5 (Τ.Κ 141 23) με συνοδευτική ενυπόγραφη επιστολή από τον χρήστη ή [β] με αυτοπρόσωπη επιστροφή τους και αλλαγή στο κατάστημα «3gsound» στην ίδια διεύθυνση.

Η ως άνω ρύθμιση επιστροφής αφορά μόνο τα προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν πρόβλημα και όχι ολόκληρη την παραγγελία. Η ενημέρωση- συνεννόηση αναφορικά με όλα τα παραπάνω προβλήματα θα πρέπει να γίνεται εγγράφως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επαφής στο https://www.3gsound.gr/portal/epikoinonia με συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς και τις ποσότητες επιστροφής, καθώς και τον τρόπο και χρόνο επιστροφής τους.

Στην υπό [α] περίπτωση, ο χρήστης λιανικής επιβαρύνεται μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνον εφόσον τα προϊόντα που επιστρέφονται βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν από τον χρήστη, χωρίς δηλ. να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία τους να είναι αυτή που συνοδεύει το προϊόν (συμπεριλαμβανομένων των ετικετών/καρτελακίων με τις συνήθεις ενδείξεις/τιμή του προϊόντος που δεν πρέπει να έχουν αφαιρεθεί από το προϊόν).  Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά αγοράς και παράδοσής τους (π.χ. τιμολόγιο, δελτίο αποστολής, απόδειξη, φορτωτική κλπ). 

Εάν το προϊόν δεν πληροί τους ανωτέρω όρους, η επιχείρηση δύναται να μην το αποδεχθεί και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση και το προϊόν θα επιστρέφεται στον χρήστη λιανικής με δική του δαπάνη. 

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε ζημία στο προϊόν κατά την επιστροφή του προϊόντος προς το δίκτυο ή το κατάστημα, βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη λιανικής.  

Το δίκτυο συνιστά στους χρήστες λιανικής να ελέγχουν προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας τους την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας και της ετικέτας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως, αφενός μεν του τρόπου που ο χρήστης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του, αφετέρου δε του τρόπου που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που το δίκτυο παραλάβει τα προϊόντα.  

ΑΡΘΡΟ 9

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το δίκτυο, προς εξυπηρέτηση των χρηστών λιανικής, τους παρέχει τη δυνατότητα να εξοφλούν την παραγγελία τους με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω τρόπους:

Α. Με χρέωση της πιστωτικής τους κάρτας VISA, MASTERCARD

Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του χρήστη γίνεται με την αποστολή της παραγγελίας του κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης και υποβολής της φόρμας παραγγελίας. Η πιστωτική κάρτα που θα χρησιμοποιήσει ο επισκέπτης – χρήστης για την εξόφληση υπηρεσιών – αγορά προϊόντων από τον ιστότοπο, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη κάθε φορά συναλλαγή. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών ή/και για κάθε πταίσμα αυτών.

B. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης χονδρικής οφείλει να αποστείλει με τηλεομοιοτυπία (fax) (210 - 2837312) το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής κατάθεσης για να εκτελεστεί η παραγγελία των προϊόντων. 

Το αντίτιμο κάθε προϊόντος λιανικής πώλησης αναγράφεται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν

Για όποιες περιοχές της Ελλάδας ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, τότε οι τιμές των προϊόντων επιβαρύνονται κατά τον μειωμένο ΦΠΑ. Σε αυτή την περίπτωση οι χρήστες λιανικής θα πρέπει να επικοινωνούν με την επιχείρηση για την έκδοση των σχετικών φορολογικών στοιχείων.

Οι τιμές του δικτύου δεν αντιπροσωπεύουν κατ' ανάγκη τις τιμές λιανικής ή λιανικής πώλησης του καταστήματος της επιχείρησης στη Λυκόβρυση Αττικής (οδός Χαλκίδος αρ. 5) της επιχείρησης.

Η επιχείρηση – δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.

Γ.Αντικαταβολή.

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η παράδοση της παραγγελίας του χρήστη λιανικής γίνεται με δύο τρόπους:

[A]   το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας (κατά τις ώρες 09:00 π.μ - 17:00 μ.μ) στην μεταφορική εταιρεία που ο χρήστης λιανικής ορίζει στη φόρμα παραγγελίας λαμβάνοντας υπόψη σχετικά σχόλια του χρήστη λιανικής για τον τρόπο παράδοσης. Σε αυτή την περίπτωση το δίκτυο - επιχείρηση δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή/και αδυναμίας παράδοσης η οποία οφείλεται σε τρίτους μεσολαβούντες οργανισμούς, μεταφορείς κλπ ή/και σε λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρών. Το κόστος και τον κίνδυνο της μεταφοράς του προϊόντος τους αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου ο χρήστης λιανικής μετά την παράδοση του από την επιχείρηση στη μεταφορική εταιρεία. Ωστόσο, αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.) ή ανυπέρβλητου κωλύματος δεν είναι δυνατή η άμεση παράδοση των προϊόντων στη μεταφορική που ο χρήστης λιανικής ορίζει, ο χρήστης λιανικής ενημερώνεται  μέσω e-mail, προκειμένου να δηλώσει αν εξακολουθεί να επιθυμεί υπό τις νέες συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

[B]    Τα προϊόντα μπορούν να αποσταλούν στον χρήστη λιανικής οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας, εφόσον δεν συντρέχει συγκεκριμένος λόγος αδυναμίας. Σε αυτή την περίπτωση τα προϊόντα θα αποσταλούν στον τόπο που έχει υποδείξει ο χρήστης λιανικής κατά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής παραγγελίας του, μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών. Το κόστος επιβαρύνει τον χρήστη λιανικής. Εναλλακτικά η επιχείρηση μπορεί να δώσει στον χρήστη λιανικής προσφορά κόστους με τις εταιρίες που η ίδια συνεργάζεται τηλεφωνικά ή στο στο https://www.3gsound.gr/portal/epikoinonia  ή να στείλει το προϊόν με εταιρία μεταφορών που επιθυμεί ο χρήστης λιανικής. Η κυριότητα στο προϊόν μεταβιβάζεται στον χρήστη λιανικής μετά την πλήρη εξόφληση, ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση.

Ο χρήστης λιανικής δεν μπορεί να αρνηθεί την αποστολή των προϊόντων από τη στιγμή που το δίκτυο επιβεβαιώσει την διαθεσιμότητα και ο χρήστης λιανικής πληρώσει για την παραγγελία. Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τον τόπο παράδοσης και την διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Οι παραδόσεις γίνονται Δευτέρα έως και Παρασκευή μετά από συνεννόηση και επικοινωνία με την επιχείρηση ή το δίκτυο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Στις φόρμες παραγγελίας καθορίζονται οι τυχόν ειδικότεροι όροι και συμφωνίες που διέπουν συμπληρωματικώς προς τους όρους και συμφωνίες της παρούσας σύμβασης  (Σύμβαση Πώλησης από Απόσταση- Χονδρική), και τους Γενικούς Όρους Χρήσης, την αγορά κάθε συγκεκριμένου προϊόντος.

Το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα της επιφύλαξης ή/και άρνησης εκτέλεσης παραγγελιών εφόσον γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο χρήστη - επισκέπτη  τους λόγους για τη σχετική επιφύλαξη ή/και άρνηση.

Το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το περιεχόμενο όλων των όρων χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης. Για τον λόγο αυτό ο επισκέπτης - χρήστης του δικτύου οφείλει να τους επισκέπτεται συχνά για να ενημερώνεται σχετικώς. Οι παρόντες όροι, οι Γενικοί Όροι Χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση. Για το λόγο αυτό το δίκτυο οφείλει να πληροφορεί τους χρήστες για [α] τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού που προσφέρει, [β] την τιμή, [γ] την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, [δ] το φόρο προστιθέμενης αξίας ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στην τιμή όπως εμφανίζεται στο δίκτυο, [ε] τον τρόπο πληρωμής, [στ] τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, [ζ] τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και [η] το δικαίωμα υπαναχώρησης.  Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η επίσκεψη - χρήση του www.3gsound.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα των συμφωνιών αυτών, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτές. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιονδήποτε διαφορών προκύπτουν από την επίσκεψη - χρήση των σελίδων του δικτύου καθίστανται τα δικαστήρια Αθηνών σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία προς Δίκτυο παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) στην πλατφόρμα επαφής στο https://www.3gsound.gr/portal/epikoinonia